Szczegóły ubezpieczenia

Ubezpieczyciel

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. to towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w tworzeniu, we współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi, innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych na życie. Open Life jest w czołówce firm ubezpieczeniowych na rynku oraz w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych według rankingu Gazety Finansowej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Celem Funduszy jest powiększanie wartości aktywów Funduszy w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszy. Lokowanie środków w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Materializacja ryzyka może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconej Składki Jednorazowej. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Regulaminie Funduszy. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

 • Wiek wstępu:
  • Ubezpieczający: 18-66 lat
  • Ubezpieczony: 13-66 lat
 • Okres ubezpieczenia: do 85. roku życia
 • Opłaty za wykup: do 3 lat
 • Masz możliwość odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia – co skutkuje wypłatą Wartości rachunku udziałów, powiększoną o pobrane opłaty zgodnie z OWU; Wypłacana kwota może być niższa niż wpłacona Składka Jednorazowa.
 • Umowę ubezpieczenia możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie – co skutkuje całkowitą wypłatą Wartości wykupu. W przypadku wypowiedzenia umowy lub dyspozycji wypłaty Wartości wykupu możesz utracić część Składki Jednorazowej.
 • Minimalna Składka Jednorazowa: 5 000 zł

Opłaty

Opłata wstępna Opłata za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia
jako % aktywów UFK w skali roku, naliczana na podstawie dziennych wartości udziałów jednostkowych w podziale na Fundusze
Strategia Dynamiczna 3,00% 4,00%
Strategia Zbalansowana 2,50% 3,00%
Strategia Rentierska 2,00% 2,20%

Opłata za ryzyko: 1,024 zł w skali roku, uwzględniona w opłacie za zarządzanie.
Opłata za zarządzanie nie może być mniejsza niż 0,99% Składki Jednorazowej w skali roku.

W przypadku częściowej wypłaty, Wartość wykupu wynosi: równowartość Udziałów jednostkowych umorzonych z Funduszu źródłowego zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego x właściwa stawka procentowa. W przypadku całkowitej wypłaty, Wartość wykupu wynosi: umarzana Wartość rachunku udziałów x właściwa stawka procentowa.

Stawki procentowe:

 • dla pierwszych 36 Miesięcy polisowych: od 96% do 99,92%
  (przykładowo: 1. miesiąc 96%, 13. miesiąc 97,5%, 25. miesiąc 99%, 36. miesiąc 99,92%),
 • od 37. Miesiąca polisowego: 100%.

Szczegółowe informacje w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów.

Ubezpieczenie można nabyć wyłącznie w oddziałach Alior Bank S.A. pełniącego rolę agenta ubezpieczeniowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Open Life TU Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Zaprezentowane historyczne wyniki nie są prognozą przyszłych wyników. Wartość udziału jednostkowego nie uwzględnia opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia. Dane dotyczące wartości udziału jednostkowego pochodzą z serwisu internetowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Lokowanie środków w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie Funduszy wraz z załącznikami, Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie może zatem służyć do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji ubezpieczeniowej. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach ubezpieczeniowych.
W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy niniejszym materiałem a którymkolwiek z dokumentów ubezpieczeniowych wiążące są zapisy dokumentów ubezpieczeniowych. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów marketingowo-informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za Składkę Jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona Składka Jednorazowa.
Ubezpieczyciel: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, której kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 95 500 000 zł.
Zarządzanie aktywami: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99, kapitał zakładowy: 1 259 334,40 zł w pełni opłacony. Alior TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Polityka prywatności i Regulamin korzystania z serwisu internetowego.