Strategia Zbalansowana

UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM przeznaczona jest dla Klientów akceptujących średni poziom ryzyka inwestycyjnego.

W strategii przeprowadzane jest regularne dostosowywanie składu portfela i utrzymywanie jego zbalansowanej struktury. Strategia realizuje mechanizm mający na celu m.in. zachowanie potencjalnych zysków w okresach wzrostów.

UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM

Strategia zakłada zbalansowaną strukturę aktywów. Zarządzający systematycznie dokonują przeglądu struktury aktywów funduszu i korygują skład portfela. Jeśli akcje w danym roku wzrosną o ponad 15%, to zarządzający sprzedaje ich nadwyżkę, a środki lokowane są w bezpieczniejszej części dłużnej. Przywracana jest zbalansowana struktura funduszu, tj. 50%/50% (akcje/obligacje).

Wyjaśnienie: wzrost akcji powoduje, że ich udział w funduszu rośnie bardziej niż obligacji i w efekcie mamy np. 55% akcji i 45% obligacji. W przypadku powyżej sprzedajemy „nadwyżkę” akcji i przywracamy strukturę 50%/50% akcji i obligacji. W efekcie, w ramach tego mechanizmu sprzedajemy akcje wtedy kiedy ich wartość rośnie, a kupujemy wtedy kiedy są tanie.

Mechanizm ma za zadanie zabezpieczyć potencjalne zyski Klientów w okresach hossy na rynku akcji oraz chronić kapitał dzięki części dłużnej w okresie dekoniunktury.

 

Skład aktywów – limity zaangażowania:

Aktywa Udział
Akcje, fundusze inwestycyjne, ETF-y 30%-70% Aktywów
Obligacje i bony skarbowe do 70% Aktywów
Lokaty bankowe do 70% Aktywów
Surowce do 10% Aktywów
Ubezpieczenie można nabyć wyłącznie w oddziałach Alior Bank S.A. pełniącego rolę agenta ubezpieczeniowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Open Life TU Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Zaprezentowane historyczne wyniki nie są prognozą przyszłych wyników. Wartość udziału jednostkowego nie uwzględnia opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia. Dane dotyczące wartości udziału jednostkowego pochodzą z serwisu internetowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Lokowanie środków w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie Funduszy wraz z załącznikami, Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie może zatem służyć do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji ubezpieczeniowej. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach ubezpieczeniowych.
W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy niniejszym materiałem a którymkolwiek z dokumentów ubezpieczeniowych wiążące są zapisy dokumentów ubezpieczeniowych. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów marketingowo-informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za Składkę Jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona Składka Jednorazowa.
Ubezpieczyciel: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, której kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 95 500 000 zł.
Zarządzanie aktywami: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99, kapitał zakładowy: 1 259 334,40 zł w pełni opłacony. Alior TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Polityka prywatności i Regulamin korzystania z serwisu internetowego.