Strategia Zbalansowana

Stan danych na dzień:

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M
Stopa zwrotu
Początek okresu

 

Pobierz pełną tabelę wycen: CSV

 

Ostatnia wycena wartości jednostki funduszu:
Pierwsza wycena funduszu: 18.04.2014

 

Daty dla których prezentowane są stopy zwrotu w tabeli bazują na faktycznych datach wycen tych udziałów, jakie mają miejsce dla danego funduszu. Stopy zwrotu prezentowane na wykresie obejmują wskazany zakres dat. Datę oraz wycenę odniesienia na wykresie można odnaleźć wskazując początkowe punkty na wykresie. Wartość udziału jednostkowego nie uwzględnia opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie można nabyć wyłącznie w oddziałach Alior Bank S.A. pełniącego rolę agenta ubezpieczeniowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Open Life TU Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Zaprezentowane historyczne wyniki nie są prognozą przyszłych wyników. Wartość udziału jednostkowego nie uwzględnia opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia. Dane dotyczące wartości udziału jednostkowego pochodzą z serwisu internetowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Lokowanie środków w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie Funduszy wraz z załącznikami, Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie może zatem służyć do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji ubezpieczeniowej. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach ubezpieczeniowych.
W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy niniejszym materiałem a którymkolwiek z dokumentów ubezpieczeniowych wiążące są zapisy dokumentów ubezpieczeniowych. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów marketingowo-informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za Składkę Jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona Składka Jednorazowa.
Ubezpieczyciel: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, której kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 95 500 000 zł.
Zarządzanie aktywami: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99, kapitał zakładowy: 1 259 334,40 zł w pełni opłacony. Alior TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Polityka prywatności i Regulamin korzystania z serwisu internetowego.