Polityka prywatności i Regulamin

Polityka prywatności

1. Alior TFI S.A. (Spółka) dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.portfeltrio.pl (Portal).
2. Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
a) gromadzenia anonimowych informacji statystycznych związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika.
b) reklamowania usług Spółki w Portalu i w internecie m.in. z wykorzystaniem remarketingu za pomocą Google Analytics (reklamy wyświetlają dostawcy zewnętrzni).
c) reklamowania usług Spółki z wykorzystaniem informacji o historii odwiedzin w Portalu zapisanych w plikach cookies utworzonych przez Spółkę i dostawców zewnętrznych.
3. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa powinna zawierać możliwość dostosowania ustawień dotyczących plików typu cookies do preferencji użytkownika, w szczególności do zablokowania możliwości przechowywania takich plików w urządzeniu końcowym Użytkownika lub informowania o każdorazowym ich zamieszczeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
4. Spółka zbiera informacje dotyczące korzystania z Portalu oraz adresy IP użytkowników w logach dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów oraz w celach statystycznych.
5. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

I. Postanowienia Ogólne

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania z internetowego serwisu www.portfeltrio.pl" określają zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.portfeltrio.pl, zarządzanego przez Alior TFI S.A.

II. Definicje

Definicje sformułowań użytych w regulaminie:
Spółka – Alior TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 39A, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350402, REGON: 142296921, będąca twórcą i właścicielem praw do Portalu.
Portal - serwis internetowy Spółki, który jest zestawem stron WWW (World Wide Web) zamieszczonych na serwerze internetowym należącym do Spółki lub zarządzanym przez Spółkę, pod adresem internetowym www.portfeltrio.pl.
Regulamin – niniejsze "Ogólne warunki korzystania z internetowego serwisu www.portfeltrio.pl"
Zasoby Portalu - oznaczają udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie informacje ogólne o Spółce, informacje o ofercie Spółki, artykuły i publikacje.
Portal Niespersonalizowany – to część Zasobów Portalu, do której użytkownik ma możliwość dostępu bez konieczności rejestracji.

III. Zasady dostępu do Zasobów Portalu

1. Dostęp do Portalu Niespersonalizowanego nie wymaga spełnienia przez Użytkownika żadnych formalności i nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w systemie Portalu.
2. Użytkownik w celu skorzystania z Portalu powinien posiadać dostęp do Internetu oraz korzystać z jednej z przeglądarek: Internet Explorer 8.0 (lub wyższej) albo Mozilla Firefox 30 (lub wyższej).
3. Przeglądarki Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript. Zasady korzystania z plików typu cookies zostały określone w "Polityce prywatności" dostępnej na stronach Portalu.

IV. Zobowiązania Spółki

1. Spółka zapewnia nieodpłatny dostęp do Portalu na czas nieoznaczony.

V. Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.

VI. Ograniczenia dostępu do Portalu

1. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Portalu w celach modernizacyjnych i konserwacyjnych bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
2. Spółka nie odpowiada za czasowe ograniczenie lub wstrzymanie działania Portalu lub jego części wynikające z przyczyn technicznych lub działania siły wyższej. W szczególności Spółka nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów Portalu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. Treści w Portalu

1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Portalu ponosi Użytkownik.
3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Niedozwolone jest przesyłanie przez Użytkowników w ramach korzystania z Portalu treści bezprawnych lub naruszających Regulamin.
5. Wszelkie prawa autorskie do całej zawartości Portalu są zastrzeżone na rzecz Spółki.
6. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, oraz do korzystania z dostępnych w Portalu narzędzi tylko na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich lub praw pokrewnych, a także praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Spółki. Wykorzystywanie materiałów zamieszczanych na Portalu w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki nie jest dopuszczalne.
7. W szczególności żadna część Portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
8. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o informacje umieszczone na Portalu.
9. Spółka nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Portalu.
10. Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych, robaków i trojanów komputerowych bądź innych podobnych aplikacji i skryptów.

VIII. Postanowienia Końcowe

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Portalu.
4. Użytkownik może złożyć reklamację związaną działaniem portalu, drogą elektroniczną.
5. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki na adres poczty elektronicznej: webmaster@moneymakers.pl.
6. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
7. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
8. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie.
9. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

Ubezpieczenie można nabyć wyłącznie w oddziałach Alior Bank S.A. pełniącego rolę agenta ubezpieczeniowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Open Life TU Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Zaprezentowane historyczne wyniki nie są prognozą przyszłych wyników. Wartość udziału jednostkowego nie uwzględnia opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia. Dane dotyczące wartości udziału jednostkowego pochodzą z serwisu internetowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Lokowanie środków w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie Funduszy wraz z załącznikami, Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie może zatem służyć do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji ubezpieczeniowej. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach ubezpieczeniowych.
W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy niniejszym materiałem a którymkolwiek z dokumentów ubezpieczeniowych wiążące są zapisy dokumentów ubezpieczeniowych. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów marketingowo-informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za Składkę Jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona Składka Jednorazowa.
Ubezpieczyciel: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, której kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 95 500 000 zł.
Zarządzanie aktywami: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99, kapitał zakładowy: 1 259 334,40 zł w pełni opłacony. Alior TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Polityka prywatności i Regulamin korzystania z serwisu internetowego.