„Portfel Trio”

Portfel Trio to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jest to kompleksowe rozwiązanie inwestycyjne w formie ubezpieczenia, które dzięki połączeniu trzech zróżnicowanych strategii pozwala na dopasowanie portfela inwestycyjnego do preferencji każdego Klienta. Portfel Trio jest ubezpieczeniem na życie i dożycie oferowanym przez Open Life TU Życie S.A. z trzema Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi zarządzanymi przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ubezpieczenie można nabyć wyłącznie w oddziałach Alior Bank S.A. pełniącego rolę agenta ubezpieczeniowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Strategie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Możesz wybrać jedną z trzech strategii lub dowolną ich kombinację. W każdym momencie możesz zmienić strategię. W Portfelu Trio są dostępne strategie: UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM (Dynamiczna), UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM (Zbalansowana) oraz UFK Open Life Strategia Rentierska MM (Rentierska).

Dynamiczna, oferująca wysoki potencjał wzrostu

Zbalansowana, zdyscyplinowane równoważenie struktury portfela

Rentierska, w ramach której raz na pół roku wypłacane są potencjalne dochody z odsetek

Zarządzający aktywami

Alior TFITrzema Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi dostępnymi w ubezpieczeniu na życie i dożycie Portfel Trio zarządza Alior TFI. Alior TFI to towarzystwo funduszy inwestycyjnych założone przez ekspertów zajmujących się zarządzaniem inwestycjami, którzy zdobywali doświadczenie w międzynarodowych grupach finansowych.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Zespół Zarządzania Aktywami osiągnął najlepszy wynik inwestycyjny w 2013 roku wśród strategii zrównoważonych o udziale akcji od 65% w zestawieniu wyników firm asset management Gazety Giełdy Parkiet. Dowiedz się więcej o Alior TFI.

Ubezpieczyciel

Open LifeOpen Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. to towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w tworzeniu, we współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi, innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych na życie. Open Life jest w czołówce firm ubezpieczeniowych na rynku oraz w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych według rankingu Gazety Finansowej.

Ubezpieczenie można nabyć wyłącznie w oddziałach Alior Bank S.A. pełniącego rolę agenta ubezpieczeniowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Open Life TU Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Zaprezentowane historyczne wyniki nie są prognozą przyszłych wyników. Wartość udziału jednostkowego nie uwzględnia opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia. Dane dotyczące wartości udziału jednostkowego pochodzą z serwisu internetowego Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Lokowanie środków w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie Funduszy wraz z załącznikami, Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie może zatem służyć do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji ubezpieczeniowej. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach ubezpieczeniowych.
W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy niniejszym materiałem a którymkolwiek z dokumentów ubezpieczeniowych wiążące są zapisy dokumentów ubezpieczeniowych. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów marketingowo-informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za Składkę Jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona Składka Jednorazowa.
Ubezpieczyciel: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, której kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 95 500 000 zł.
Zarządzanie aktywami: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99, kapitał zakładowy: 1 259 334,40 zł w pełni opłacony. Alior TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Polityka prywatności i Regulamin korzystania z serwisu internetowego.